Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng Thanh niên xung phong.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ 05 ngày, thì UBND xã phải xác nhận và có văn bản đề nghị gửi lên cấp có thẩm quyền.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận trực tiếp trên đơn và có văn bản đề nghị

Biểu mẫu kèm theo: