THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Công an có thẩm quyền (Công an cấp huyện hoặc Phòng PC07, Công an tỉnh).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ trao đổi, hẹn thời gian trả hồ sơ cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thủ tục thành phần hồ sơ.

Bước 3: Trả Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho công dân nếu hồ sơ đủ điều kiện để giải quyết hoặc trả hồ sơ kèm theo văn bản trả lời cho công dân nếu hồ sơ không đủ điều kiện để giải quyết.

2

Cách thức thực hiện

Liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền (Công an cấp huyện hoặc Phòng PC07, Công an tỉnh).

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

a) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức lớp huấn luyện, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Là những người sau đây:

a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

b) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

c) Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

d) Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

đ) Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

e) Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Công an cấp huyện hoặc Phòng PC07, Công an tỉnh

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

9

Lệ phí

Không.

10

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Đơn đề nghị dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC

11

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Thông tư số 66/2014/NĐ-CP ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.


Biểu mẫu kèm theo: