Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 (15/05/2019 10:25 AM)

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

THỊ UỶ THÁI HOÀ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Hoà, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

công tác tháng 3 năm 2019

-----

* Trong tháng có:

- Ngày Biên phòng toàn dân (3/3).

- Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

- Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Ngày

Thứ

Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị

Địa điểm

01

Sáu

Từ ngày 01 - 10/3: Thường trực HĐND Thị xã tiếp tục giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiểm toán

 

02,03

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

04

Hai

Ngày sinh hoạt đảng

 

05

Ba

Giao ban 3 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thị xã (Công an Thị xã chuẩn bị).

- HT CA

06

UBND Thị xã tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân 2019 (Phòng kinh tế chuẩn bị)

- HT Thị đội (cũ)

07

Năm

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn” (UBND Thị xã chuẩn bị),

2. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV Thị ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị),

3. Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của Thường trực Thị ủy về nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UB MTTQ Thị xã nhiệm kỳ 2019-2024 và tham mưu giải quyết chế độ đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử các chức danh lãnh đạo UBMTTQ Thị xã  (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị),

4. Kế hoạch tổ chức lễ hội Làng Vạc lần thứ 20 năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị),

5. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

 

 

 

PH ThU

08

Sáu

UBND Thị xã họp Ban Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế thị xã (Phòng kinh tế chuẩn bị)

 

- HT Thị đội (cũ)

09,10

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

 

11

Hai

Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị)

 

12

Ba

 UBND Thị xã họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Làng Vạc lần thứ 20, năm 2019 (Phòng VH&TT Thị xã chuẩn bị).

- HT Thị đội (cũ)

13

UBND Thị xã họp triển khai công tác đấu giá và triển khai giao đất nông, lâm trường (Phòng TNMT Thị xã chuẩn bị)

- HT Thị đội (cũ)

14

Năm

UBND Thị xã kiểm tra công tác giải tỏa HLATGT và trật tự đô thị tại các phường xã (Phòng QL-ĐT chuẩn bị)

 

15

Sáu

Đi cơ sở

 

16,17

Bảy,CN

  Nghỉ cuối tuần

 

18

Hai

Đi cơ sở

 

19

Ba

- Đại diện Thường trực Thị ủy họp báo cáo viên Tỉnh ủy.

- UBND Thị xã kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác nghiệm thu các công trình (Phòng QL-ĐT chuẩn bị).

- BTGTU mời

20

Hội nghị câu lạc bộ thời sự quý I và báo cáo viên định kỳ tháng 3/2019 (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị)

- HT ThU

21

Năm

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị),

2. Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy về luân chuyển cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị),

3. Một số nội dung về công tác cán bộ. (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

 

 

- PH ThU

 

22

Sáu

Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị),

2. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn” (UBND Thị xã chuẩn bị),

3. Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV Thị ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị),

4. Bàn nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UB MTTQ Thị xã nhiệm kỳ 2019-2024 và tham mưu giải quyết chế độ đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử các chức danh lãnh đạo UBMTTQ Thị xã (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị),

5. Quyết định việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 3/2019 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Hội thi Rung chuông vàng “Tuổi trẻ Thái Hòa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cụm.  (trường THPT Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu) (Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì và thực hiện)

- PH ThU

23,24

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

25

Hai

Họp Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND thị xã

- HT Thị đội(cũ)

26

Ba

 Đi cơ sở

- PH ThU

27

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thông qua quy hoạch chung Thị xã Thái Hòa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 (Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị).

- Giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

- UBND Thị xã kiểm tra đôn đốc các phường thực hiện kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Phòng QL-ĐT chuẩn bị)

 

- VPTU mời

 

 

- HT ThU

 

 

28

Năm

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Báo cáo kết quả những công việc mà Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

3. Một số nội dung khác.

- HT ThU

29

Sáu

- Đồng chí Bí thư Thị ủy họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Đại diện Thường trực Thị ủy giao ban với trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

- UBND Thị xã họp triển khai chuyển đổi chợ.

- VPTU mời

- PH ThU

 

 

 

- HT Thị đội (cũ)

30,31

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

 

* Lịch học tháng 3 tại Trung tâm BDCT Thị xã: 

- Từ 06/3: Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 5  (kỳ 11),

- Từ 20/3:  Câu lạc bộ thời sự định kỳ quý 1 năm 2019,

- Từ 27/3: BD công tác chống âm mưu DBHB trên lĩnh vực tư tưởng và DLXH,

- Từ 29/3: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND năm 2019.

Nơi nhận:

 - Văn phòng Tỉnh uỷ (để b/c);

- Phòng Tổng hợp Văn phòng TU (để b/c);

- Các đ/c cán bộ Tỉnh phụ trách Thị xã;

- Các đ/c Thị uỷ viên;

- Các ban, phòng Thị ủy, UBND Thị xã;

- TTVH, Đài TT-TH, TT BDCT Thị xã;

- MTTQ và các đoàn thể Thị xã;

- Các tổ chức Hội xã hội Thị xã;

- Chánh, Phó Văn phòng Thị ủy, UBND Thị xã;

-  Bộ phận Tổng hợp, QT, CVP ThU;

- Các TCCS Đảng;

-  Lưu VP ThU.                                                     

 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu