Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Thị ủy thị xã Thái Hòa (02/07/2019 03:22 PM)

          * Trong tháng có:

- Ngày thương binh liệt sỹ 27/7,

- Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7.

 

Ngày

Thứ

Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị

Địa điểm

01

Hai

- Sáng: Thường trực HĐND Thị xã họp nghe kết quả thẩm tra của các ban HĐND

- Chiều: Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, phương hướng chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Tình hình thực hiện kế hoạch thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án trên địa bàn do thị xã quản lý (UBND Thị xã chuẩn bị);

4. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các vụ việc phức tạp kéo dài và thực hiện các kết luận xử lý sau thanh tra (UBND Thị xã chuẩn bị);

5. Đánh giá việc thực hiện chế độ công vụ, công chức; kỷ cương kỷ luật hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (UBND Thị xã chuẩn bị);

6. Đánh giá tình hình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

7. Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã (UBND Thị xã chuẩn bị);

8. Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và một số nội dung khác (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

9. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- HT ThĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PH ThU

 

 

 

 

 

 

 

02

Ba

- Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã  khóa III nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 (Ủy ban MTTQ Thị xã chuẩn bị)

- Chủ tịch UBND Thị xã làm việc với các phòng: TC-KH, QL-ĐT, Kinh tế, Ban QLDA

- HT ThU

 

- HT ThĐ

03

- Ngày sinh hoạt Đảng

- Sáng:  Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thị xã Thái Hòa lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024 

- Chiều: Đại diện Thường trực Thị ủy làm việc với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể Thị xã (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị).

- HT TTVH

04

Năm

- Chủ tịch UBND thị xã làm việc phòng Nội vụ, GD-ĐT

- Giao ban 3 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thị xã

- HT ThĐ

- HT CA

05

Sáu

- Đồng chí Bí thư Thị ủy tiếp công dân

- PH ThU

06,07

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

08

Hai

- Sáng:  Thường trực Thị ủy giao ban Bí thư đảng ủy xã, phường, bí thư đảng ủy trực thuộc Thị ủy để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

- Chiều: Các phiên làm việc thực hiện quy trình công tác cán bộ.

- HT ThU

 

 

- HT ThU

09

Ba

- Sáng: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 và Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ chính trị; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị).

- Chiều: Thường trực Thị ủy giao ban Khối nội chính 6 tháng đầu năm 2019 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

 

- HT ThU

 

 

- PH ThU

10

- Ngày tiếp công dân định kỳ

- Thường trực HĐND Thị xã dự họp HĐND tỉnh (từ ngày 10-12/7/2019).

 

11

Năm

Đi cơ sở

 

12

Sáu

Đi cơ sở

 

13,14

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

15

Hai

-Chiều:  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

3. Việc thực hiện chế độ công vụ, công chức; kỷ cương kỷ luật hành chính; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã 6 tháng đầu năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

4. Tình hình cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị);

5. Báo cáo kết quả những công việc mà Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

6. Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.  (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

 

 

 

 

 

- HT ThU

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Ba

- Sáng: Ban Thường vụ Thị ủy dự hội nghị giao ban trực tuyến

- Chiều: Giao ban cụm số 2 về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị)

- HT ThĐ

 

- HT ThU

17

KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND THỊ XÃ

- HT ThU

18

Năm

- Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy

- UBND Thị xã tổ chức hội nghị sơ kết KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- BTGTU

- HT ThĐ

19

Sáu

- Sáng: Hội nghị biểu dương Giám đốc vì người lao động, cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (Liên đoàn lao động Thị xã chuẩn bị).

- Chiều: Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Tiến độ bàn giao đất Nông - Lâm trường (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Đề án xây dựng mô hình kinh tế đảm bảo tính hiệu quả và bền vững giai đoạn 2018-2025 (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị);

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội gắn với công tác vận động quần chúng để tổ chức các phong trào hành động của nhân dân thiết thực và hiệu quả (Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị);

5. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

 

- HT ThU

 

 

 

 

 

 

 

- PH ThU

20,21

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

22

Hai

Ngày tiếp công dân định kỳ

 

 

 

 

 

 

23

Ba

Đảng ủy Quân sự Thị xã họp ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2019.

- HT QS

24

-Sáng: Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Tiến độ bàn giao đất Nông - Lâm trường (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Đề án xây dựng mô hình kinh tế đảm bảo tính hiệu quả và bền vững giai đoạn 2018-2025 (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị);

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội gắn với công tác vận động quần chúng để tổ chức các phong trào hành động của nhân dân thiết thực và hiệu quả (Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị);

5. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

- Chiều: Họp Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND thị xã

 

 

 

 

 

- PH ThU

 

 

 

 

 

 

- HT ThĐ

25

Năm

- UBND Thị xã họp công tác thẩm tra quyết toán công trình

- Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 7/2019

- HT ThĐ

- HT ThU

26

Sáu

- Chủ tịch UBND thị xã làm việc với phòng VH-TT, TTVH, Đài TT-TH.

- UBND Thị xã họp giao đất nông lâm trường

- HT ThĐ

 

27,28

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

29

Hai

UBND thị xã hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn thị xã

- HT ThĐ

30

Ba

- UBND Thị xã họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2019

- Đại diện Thường trực Thị ủy giao ban với trưởng, phó các ban Đảng và Trung tâm BDCT thị xã

- HT ThĐ

 

- PH ThU

 

31

Giao ban Thường trực HĐND phường, xã để đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 10

- HT ThĐ

 

 

 

 

 

* Lịch học tháng 7 tại Trung tâm BDCT Thị xã:

- Từ 05/7:  Lớp tập huấn nghiệp vụ Công an viên và BVDP

- Từ 08/7:  Bồi dưỡng NV Văn phòng cấp ủy năm 2019

- Từ 10/7:  Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019

- Từ 17/7:  Tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở

- Từ 19/7:  Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội- Đội

- Từ 22/7: Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn hóa thông tin năm 2019       

- Từ 31/7:  Báo cáo viên định kỳ tháng 7 năm 2019.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu