tthc cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
TTHC HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách ttthc cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Công thương
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu) Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy). Giao thông vận tải
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phé Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu Công thương
Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu. Công thương
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Danh sách tthc cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
DANH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ, XE MÁY THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH VỀ THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ, XE MÁY ĐI TỈNH KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ, XE MÁY THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG THỊ XÃ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỚI XE MÔ TÔ, XE MÁY THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE MÁY TẠM THỜI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HÒA An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC SỬA SAI CHỨNG MINH NHÂN DÂN An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN An ninh - Quốc phòng
THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG MINH NHÂN DÂN An ninh - Quốc phòng
<<  <  1  2  >  >>