ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/TB-UBND 27/01/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 64
Tải về 2
01/2017/QĐ-UBND 24/04/2017 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 33
Tải về 0
01/2017/QĐ-UBND 24/04/2017 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 32
Tải về 0
02/2017/QĐ-UBND 09/01/2017 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 32
Tải về 0
02/2017/QĐ-UBND 09/01/2017 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 28
Tải về 0
22/CT-UBND 30/12/2016 Chỉ thị về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 30
Tải về 0
22/CT-UBND 30/12/2016 Chỉ thị về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 29
Tải về 0
4969/QĐ-UBND 29/10/2015 Phê dyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa đến năm 2020
Lượt xem: 27
Tải về 0
4969/QĐ-UBND 29/10/2015 Phê dyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa đến năm 2020
Lượt xem: 27
Tải về 0